×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Niedźwiadki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC MARZEC

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;

 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;

 • poznanie rodzajów mleka;

 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;

 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;

 • doskonalenie orientacji przestrzennej;

 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;

 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;

 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;

 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych;

 • ćwiczenie zgodnej współpracy;

 • nazywanie produktów mlecznych

 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;

 • doskonalenie umiejętności matematycznych;

 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;

 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;

 • doskonalenie sprawności motorycznych;

 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;

 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;

 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;

 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;

 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;

 • określenie liczby w zbiorze;

 • przyporządkowanie jeden do jednego;

 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);

 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;

 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);

 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;

 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;

 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;

 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;

 • śpiewanie do znanych melodii;

 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;

 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;

 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;

 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

 

Przyszła wiosna” - piosenka

I duzi i mali na wiosnę czekali,

mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

nagle się zmieniło coś.

 

Ref.: Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.

 

I duzi, i mali na wiosnę czekali,

na słoneczka jasny blask.

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka,

właśnie przyszedł na to czas.

 

Ref.: Przyszła...

 

Już!” - wiersz (Laura Łącz)

Spadła deszczu kropla,

Plum...

Zawiał ciepły wietrzyk,

Szum...

Coś pachnie w powietrzu -

Kwiat.

Zmienia się wkoło

świat.

A co to tak śpiewa?

Ptak.

Czyżby przyszła wiosna?

Tak!.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC LUTY

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
 • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;
 • rozumienie pojęć przyrodniczych;
 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
 • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;
 • doskonalenie kompetencji językowych;
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
 • budzenie wrażliwości muzycznej;
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
 • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;
 • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiadomości z zakresu prehistorii;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu;
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;
 • rozwój umiejętności manualnych;
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

 

Zima, zima za oknami” (Monika Kluza) - piosenka

Zima, zima za oknami

bawcie się dzieciaki z nami,

Zima, zima pada śnieg,

a my razem bawmy się.

 

Idą bałwanki tup, tup, tup.

Zjeżdżają sanki siup, siup, siup.

Tańczą śnieżynki trala, la, la, la.

A my skaczemy hop sa, sa.

 

„WODA” - wiersz
Mała chmurka zapłakała,
Kropelkami świat zalała,
Zasiliła rzeki w wodę,
Ożywiła nam przyrodę.
Dzięki wodzie wszystko żyje,
Każdy ją na świecie pije,
Mały kwiatek, wielkie drzewo,
Które pnie się, aż pod niebo.
Wodę, piją także dzieci,
Taką co ze źródła leci,
Bo by rosnąć, aby żyć,
Trzeba czystą wodę pić.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • kształtowanie inwencji twórczej;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastyczno-technicznych;
 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
 • nabywanie odwagi;
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
 • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;

 

„Powiedz mi” - piosenka

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz dwa trzy

Teraz babciu podskocz ty.

 

Dziadku, drogi dziadku powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz, dwa, trzy

Teraz dziadku zrób to ty!

 

Dziadku drogi dziadku powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz dziadku daj nam ty!

 

Babciu, dziadku” - wiersz
„Babciu, dziadku cóż Wam dam
Tylko jedno serce mam
A w tym sercu róży kwiat
Babciu dziadku żyjcie 100 lat”.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie oznak zimy;
 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;
 • poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;
 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • zdobywanie umiejętności szacowania pojemności;
 • nabywanie sprawności w pracach gospodarczych;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;
 • budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku.

 

„Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju Święty” - piosenka

Siedzę cichuteńko,

patrzę na okienko,

poruszyły się zasłonki!

Chyba już go widzę,

chyba już go słyszę,

zabrzęczały jego sanek dzwonki

 

Ref: Dzyń, dzyń, dzyń

Mikołaju Święty

Dzyń, dzyń, dzyń

przynieś nam prezenty.

 

Co to?, co to?, co to?

Kto to?, kto to?, kto to?

Pan Mikołaj już się skrada

Ojej! Ja się boję,

ale bać się chyba nie wypada.

 

Ref: Dzyń, dzyń, dzyń

Mikołaju Święty

Dzyń, dzyń, dzyń

przynieś nam prezenty.

 

„Choinka w naszej sali” - wiersz
Stoi choinka, mruga lampkami -
pewnie się wita z przedszkolakami.
Pachnąca lasem, pięknie ubrana,
przybyła dzisiaj specjalnie dla nas.
Pozostań z nami - wszyscy prosimy,
dla ciebie piękną gwiazdę zrobimy.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozumienie pojęć: miejsce zamieszkania, numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • kształtowanie i rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • uwrażliwianie na folklor;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami;
 • rozwijanie poczucie więzi z domem i najbliższą rodziną;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach,
 • nawiązanie bliższych relacji z innymi,
 • zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów, usprawnianie aparatu mowy,
 • dzielenie na zbiory ze względu na jedną wspólną cechę,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek,
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami,
 • ćwiczenie sprawności manualnych,
 • poznanie znaczenia słowa ekologia,
 • rozwijanie zachowania proekologicznego oraz nabywanie szacunku do przyrody,
 • rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

„Złota trąbka” - piosenka

Złota trąbka zagrać chce,

w ten Niepodległości Dzień.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

Każdy Polak cieszy się,

że Ojczyzna wolna jest.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

Złota trąbko głośno graj,

niech Cię słyszy cały kraj.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

„Katechizm polskiego dziecka” – Władysław Bełza
Kto ty jesteś? - Polak mały.
Jaki znak twój? - Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? - Między swymi.
W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? - Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków;
 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Kolorowe listki” słowa: D. Jagiełło, muzyka: K. Jagiełło

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

Kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref: Szu, szu, szu szumiały wesoło.

Szu, szu, szu wirowały w koło.

 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref: Hop, hop, hop tak sobie skakały.

Hop, hop, hop w koło wirowały.

 

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref: Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza oczka zamykają.

 

Dynie” – wiersz
Jedna dynia, druga dynia,
Trzecia dynia, czwarta dynia.
Siadły razem cztery dynie,
Będą dobre gospodynie.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo - dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z nauczycielem;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku;
 • nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

„Hola, hola oto przedszkolak” - muzyka i słowa: Maria Zofia Tomaszewska

Ja już jestem duży i nie noszę pieluch.
Chodzę do przedszkola mam kolegów wielu.

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

Ja już jestem duży, lubię panie nasze
i za moją mamą wcale już nie płaczę.

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

Ja już jestem duży, smoczka nie używam,
wiem, jak każde z grupy dziecko się nazywa!

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

 

„Jestem duży” – Dorota Gellner
Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.

Podziel się na Facebooku
Polecane

karta dużej rodziny.jpeg
fb fanpage.png
youtube.jpeg
instagram.png