×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Niedźwiadki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozumienie pojęć: miejsce zamieszkania, numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • kształtowanie i rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • uwrażliwianie na folklor;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami;
 • rozwijanie poczucie więzi z domem i najbliższą rodziną;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach,
 • nawiązanie bliższych relacji z innymi,
 • zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów, usprawnianie aparatu mowy,
 • dzielenie na zbiory ze względu na jedną wspólną cechę,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek,
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami,
 • ćwiczenie sprawności manualnych,
 • poznanie znaczenia słowa ekologia,
 • rozwijanie zachowania proekologicznego oraz nabywanie szacunku do przyrody,
 • rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

„Złota trąbka” - piosenka

Złota trąbka zagrać chce,

w ten Niepodległości Dzień.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

Każdy Polak cieszy się,

że Ojczyzna wolna jest.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

Złota trąbko głośno graj,

niech Cię słyszy cały kraj.

 

Ref: Już gra trąbka tra ta ta.

Każdy Polak święto ma.

 

„Katechizm polskiego dziecka” – Władysław Bełza

Kto ty jesteś? - Polak mały.

Jaki znak twój? - Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? - Między swymi.

W jakim kraju? - W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną.

Czym zdobyta? - Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.

A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków;
 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Kolorowe listki” słowa: D. Jagiełło, muzyka: K. Jagiełło

 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

Kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref: Szu, szu, szu szumiały wesoło.

Szu, szu, szu wirowały w koło.

 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref: Hop, hop, hop tak sobie skakały.

Hop, hop, hop w koło wirowały.

 

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref: Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza oczka zamykają.

 

Dynie” – wiersz

 

Jedna dynia, druga dynia,

Trzecia dynia, czwarta dynia.

Siadły razem cztery dynie,

Będą dobre gospodynie.


 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo - dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z nauczycielem;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku;
 • nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

„Hola, hola oto przedszkolak” - muzyka i słowa: Maria Zofia Tomaszewska

 1. Ja już jestem duży i nie noszę pieluch.
  Chodzę do przedszkola mam kolegów wielu.

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

 1. Ja już jestem duży, lubię panie nasze
  i za moją mamą wcale już nie płaczę.

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

 1.  Ja już jestem duży, smoczka nie używam,
  wiem, jak każde z grupy dziecko się nazywa!

Ref. Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

 

„Jestem duży” – Dorota Gellner

Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.

Podziel się na Facebooku
Polecane

karta dużej rodziny.jpeg
fb fanpage.png
youtube.jpeg
instagram.png