×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Skrzaty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MARZEC

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;

 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;

 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;

 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;

 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;

 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek ; rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki

  z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umiejętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;

 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw;

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie.

 

Wiosna, wiosenka” - piosenka

Wiosna, wiosenka w mym sercu piosenka

Przychodzi po zimie ożywia świat.

Świeżym powiewem słońca iskrzeniem.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

 

Ref. Wiosna, wiosna tak piękna, radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca

Wiosna wiosna tak piękna radosna.

To takie proste, śpiewaj i tańcz

 

Gdy deszczyk zaskoczy

Otwórz swe oczy tęczą na niebie

Namaluj szlak Ptaki wracają, głośno śpiewają,.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

 

Ref. x2 Bridge Raz dwa trzy Zielono mi

Cztery pięć sześć T

jak pięknie tu jest siedem i osiem

Raduj się widokiem

Wiosna wreszcie zagościła, to radosna dla nas chwila.

Ref.

Wiosna, wiosna tak piękna radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca.

Wiosna, wiosna tak piękna radosna.

To takie proste, śpiewaj i tańcz

Mamy już wiosnę.
 

Prośba do słoneczka” - wiersz

Malutka główka krokusa

nad śniegiem się pojawiła.

To znaczy, że już wkrótce

przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,

bardzo cię prosimy.

Ogrzewaj mocno ziemię,

zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije

pani przyrody serce.

Słoneczko wyślij promienie,

daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa,

rozwiną się pąki na drzewach.

Dla ciebie miłe słoneczko

każdy ptaszek zaśpiewa.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LUTY

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Siły przyrody
 2. Cztery żywioły
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze podróże

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek, zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie.

 

„Świat w naszych rękach” - eko piosenka

Ci co lubią segregację

Otóż oni mają rację

Gdy w osobne pojemniki Lecą papier, szkło, plastiki

Cały świat jest w naszych rękach

Właśnie o tym ta piosenka

Możesz dbać o cały świat

Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo

Chodzi o to by na nowo Z naszych śmieci zrobić coś

Papier, plastik albo szkło

Więc dorośli oraz dzieci Posłuchajcie

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś

Żeby jutro dobrze żyć

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 
NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

OGÓLNE CELE DYDKATYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy
  i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, sanki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania melodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

 

Wiersz dla babci i dziadka


Kocham mocno babcię, dziadka
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam
by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli
o to Go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,
Babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać te wypieki,
najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach
przekazują wciąż wytrwale,
swym kochanym wnukom, wnuczkom,
rad życiowych całą gamę.

 

Piosenka o babci

1. Włos na głowie ułożony,

puder pięknie położony,

to babcia kochana.

Modne dżinsy i bluzeczka

trampki, chustka, torebeczka.

To babcia kochana.

 

Ref. Babcia nigdy nie narzeka

i przed wiekiem nie ucieka.

TAK, TAK, TAK, TAK,TAK, TAK.

Będzie jeszcze sto lat żyła,

dobrym zdrowiem się cieszyła.

TAK, TAK, TAK, TAK,TAK, TAK.

 

2. Kto najlepsze danie robi,

pyszne zupki i pierogi,

to babcia kochana.

Słodki torcik czy babeczka,

pierwsza klasa kuchareczka,

to babcia kochana.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Coraz zimniej

2. Pamiętajmy o zwierzętach

3.Świąteczne przygotowania

4. Wesołych Świąt

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

 • rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w okresie zimy,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce,

 • wie jakim pokarmem żywią się ptaki,

 • wykazuje opiekuńczą postawą wobec zwierząt,

 • rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego (ptaków),

 • wykazuje zainteresowanie światem przyrody,

 • ćwiczy narządy mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne,

 • doskonali pojęcia określające stosunki przestrzenne : na, nad, pod, w, obok,

 • przelicza do pięciu,

 • poprawnie wykonuje pracę plastyczną – układa obrazek z gotowych elementów i przykleja go do kartkę,

 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y ,Y, ,w,W i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek ,, Mikołaj ’’, ,, Święta , święta’’ zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.

 

Mikołaj

Mikołaj , Mikołaj w cieplutkiej czapeczce,

w cieplutkim ubranku ,worek trzyma w ręce,

a w tym worku same cuda : klocki, lalki, misie ,

kto był grzeczny przez rok cały coś dostanie dzisiaj.

 

Mikołaj, Mikołaj ma bielutką brodę,

szykuje już sanki na daleka drogę,

i przyjedzie ciemną nocą do malutkich dzieci

Kto był grzeczny przez rok cały gwiazdka mu zaświeci.

 

,,Święta, święta’’

Za kilka dni , gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka.

Spotkamy się , by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach.

Usiądziemy przy stole pod choinka iglastą,

wszystkie świeczki zapłoną , będzie ciepło i jasno. /2x

 

Ref. Święta , święta, święta , święta czas kolędowania

Święta , święta, święta , święta narodziny Pana.

 

Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach ciasta.

By tak jak ptak , gdy minie rok w rodzinne wrócić gniazda.

Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia,

łamiąc kruchy opłatek , wypowiemy życzenia. /2x

 

Ref. Święta , święta, święta , święta czas kolędowania

Święta , święta, święta , święta narodziny Pana.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC  LISTOPAD

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Ulubione zajęcia
 2. Nasza mała ojczyzna
 3. Mój dom - Polska
 4. Nadchodzi zima

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością;
 • poznanie tradycji własnego regionu;
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie nowych pojęć; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów; wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U,k K; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg. wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Idzie jesień przez świat

 2. Jesienna przyroda

 3. Koszyk Pani Jesieni

 4. Skarby jesieni

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homonimów (kozak, kurka);

 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;

 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;

 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;

 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;

 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;

 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obcowania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);

 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek. Określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;

 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;

 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;

 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej, muzycznej, ruchowej;

 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;

 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

 

Podziel się na Facebooku
Polecane

karta dużej rodziny.jpeg
fb fanpage.png
youtube.jpeg
instagram.png